we can supply AI SPARE PART FOR Panasert / Panasonic:AVK/AVB/AJ/AE/JVK/JV/RH*/RH6/RHS